Vahdettin Yeşil, 4 yıl 5 ay 9 gündür adalet bekliyor

2015 tarihinde Ford Otosan’ın Kocaeli Bayisi ES otodan Ford transit 460 ED minibüs 16 + 1 135 PS EU5 Deluxe minibüsü ayıplı satın alan 65 yaşındaki Ziraat Bankası Emeklisi Gölcüklü Vahdettin Yeşil, 4 yıl 5 ay 9 gündür davanın bitmesini bekliyor.

+3
Haber albümü için resme tıklayın

2015 tarihinde Ford Otosan’ın Kocaeli Bayisi ES otodan Ford transit 460 ED minibüs 16 + 1 135 PS EU5 Deluxe minibüsü ayıplı satın alan 65 yaşındaki Ziraat Bankası Emeklisi Gölcüklü Vahdettin Yeşil, 4 yıl 5 ay 9 gündür davanın bitmesini bekliyor.

Gazetemize konuyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulunan Gölcüklü Vahdettin Yeşil "İşletmekte olduğum servis aracını yenilemek için gereği hissederek 28.12.2015 tarihinde Ford Otosan’ın Kocaeli Bayisi ES otodan Ford transit 460 ED minibüs 16 + 1 135 PS EU5 Deluxe minibüsü satın aldım araç kısa süre içinde arızalar vermeye başladı arızaların giderilmesi için aracı almış olduğum ES oto servisine götürdüm. İlk defa servise araç alınalı bir yıl dolmadan 13.12.2016 tarihinde gittim. Bundan sonra 3 Ocak 2017 6 Şubat 2017 22 Şubat 2017 3 Mart 2017 tarihlerinde serviste şikayete konu arızalardan dolayı işlem yapıldı. Son olarak 7 Mart 2017 tarihinden aracım servise alındı araç servisten çıkartılamadı. Davanın dertdest olduğu süre içinde de şikayetler devam etti araç sürekli servise götürüldü.

2017 yılında dav açtım

Öncelikle ayıplı ürün minibüsün beklenen verimi sağlamadığı için Koç Holding ve Ford Otosan Gölcük fabrika yetkililerine durumu belirten mektuplar gönderdim. Neticede olumlu bir sonuç alamadığım ve araçtan beklenen verimin alınamaması ve ayıplı üretilmesinden dolayı, yasal yollara başvurdum. Kocaeli ikinci asliye ticaret Mahkemesi nde 2017 /396 E ile görülen davayı 14.11.2017 tarihinde açtım.

Bilirkişi açıkça ürünün ayıplı olduğunu ve değiştirilmesi gerektiği şeklinde görüş verdi

Davalı vekillerinden biri CHP il Başkanlığı da yapması sayın hâkimin davalı vekillerinin bu sıfatlarından etkilenmiş olmalı ki duruşmalarda davacı olarak sunduğum delil ve beyanlarımı dikkate almadığı gibi, bilirkişi olarak görev yapan kişilerin 1.Derece Sanayi bölgesi olan Kocaeli ilinde karşı taraf olan kuruluşların mali varlıkları ve isimleri bilirkişi olarak görev yapan kişilerin tarafsız ve yasalarla verilen yetki ve görevlerini yapmalarını engellemiştir. Şikayet konusu yargılamada bilirkişi olarak görev yapan profesor doktor makina yüksek mühendisi Halil İbrahim Saraç tarafından hazırlanan 8 Ocak 2018 tarihli raporunda açıkça ürünün ayıplı olduğu ve yenisi ile değiştirilmesi gerekir. Şeklinde görüş beyan edilmesine rağmen davalıların itirazı üzerine ek raporda araçta 5000 tl değer kaybı olmuştur aynısı ile değiştirilmesi gerekmez Şeklinde değişiklik yapmıştır. Sayın mahkeme de bu beyanı üzerine dava mı kısmen kabul etmiş, ayıplı aracın yenisi ile değiştirilmesi talebimizi reddetti gibi dava dolayısıyla Uğranılan gelir kaybını da hesap bilirkişisi olarak görev yapan bilge Çobanoğlu da davalı ES otonun dosyaya sunduğu yanlış evrak ve makbuzları esas alarak hazırladığı rapor dikkate alınmıştır.

Yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye iade edildi

Sayın hakim aleyhe olan bu raporlara, makbuz ve faturalara yaptığım itirazları dikkate almadan dosya içinde davalı Es oto tarafından dosyaya sunulan davayla İlgisi olmayan araç servis raporlarını dikkate alarak usul ve yasaya aykırı ve hakkaniyetten uzak hatalı karar vermiştir. Sayın mahkemeyi güçlülerin hukuk yanında yer alan Tarafsızlığını yitirmiş bilirkişilerin davalılar lehine yanlış beyan ve delillerle yönlendirilen Bilge Çobanoğlu hakkında İstanbul bilirkişi bölge başkanlığına yargılama sırasında şikayette bulundum hakkında gerekli işlem yapılmıştır. Sayın mahkemece verilen karara karşı istinaf yoluna başvurdu İstanbul BAM 13. HD Başkanlığı tarafından incelemeye dahi gerektirecek bir karar olmadığı gerekçesiyle Kocaeli ikinci asliye ticaret mahkemesinin Kararını kaldırıp yeniden yargılama yapılması için yerel mahkemeye iade etmiştir. Sayın mahkeme kaldırma kararı Sonrası 16.12.2019 tarihinde davayı yeniden görmeye başlamış dosya bilirkişi prof doktor makine yüksek mühendisi Halil İbrahim Saraça tevdi edilmiş, bilirkişi ek raporu bunun aynısının sayın mahkemeye sunmuştur vekilim tarafından bilirkişi raporuna karşı itiraz da bulun olmuştur.

Bilirkişiye muhtıra çekildi

Sayın bilirkişi Prof. Doktor makine yüksek mühendisi Halil İbrahim Saraç yanlı tutumu tavır davranışları ve etik olmayacak şekilde davalı ES oto işyerinde görülmesinden dolayı mağduriyetimin önlenmesi ve adaletin yerini bulması mümkün görülmemektedir. Zira sayın mahkemenin 2017/396 E. Sayılı dosyasına temel teşkil eden bilirkişi raporunun yanlı ve dava açılmasına konu mağduriyetin ortadan kaldırmadığı gerekçesiyle karar İstanbul BAM 13. HD tarafından kaldırılmış yeniden 2019/531 E. Sayılı dosya ile alınan yargılama ya yine eski raporunun devamı şeklinde beyanda bulunmuştur. Bu rapora yapılan itirazlar sonucu tanzim ettirilen raporda tarafların itirazı sonucu son olarak 9 Nisan 2021 tarihinde bilirkişi Gökhan Demirciye tevdi edilip 30 gün içinde rapor vermesi istenmiş olmasına rağmen duruşmanın atılı bulunduğu gün duruşmaya bilirkişi raporu sunulmamış, aradan beş ay geçmiş olmasına rağmen ikinci duruşmada tarafımın söz alıp talep etmesi üzerine sayın hakim 10 Eylül 2021 günü yapılan duruşmada bilirkişiye raporunu bir hafta içinde sunması için muhtara gönderilmesine karar vermiş, sayın hakim aynı gün Muhtıra iyi hazırlamış ve UETS olarak bir kişiye tebliğ etmiş, bu sürenin sona erdiği 17 Eylül 2021 günü yeniden kapalı tebligat çıkarılmıştır. Bilirkişiler ile FETO/PYD ilişkilerinin ve mal varlıklarının da araştırılması adaletin yerini bulmasını sağlayacaktır.

Karar henüz kesinleşmeden icra ve haciz işlemi başlatıldı

Davanın başlangıcından bu tarafa 4 yıl 5 ay 9 gün İstanbul BAM 13. HD’nin kararı kaldırması sonucu yeniden görülmeye başladığı 26 Aralık 2019 tarihinden bu tarafa ise bir yıl sekiz ay 24 gün geçmiş olup bakanlığın tayin ettiği 440 günlük dava süresi kat be kat geçilmiştir. Süre yönüyle de davalar süresinde bitirilmiş olmasına rağmen halen sağlıklı bir karar verilmemiştir kararın ne zaman çıkacağı belli de değildir. Kaldı ki bu karar her halükarda yeniden istinaf ve hatta temyiz aşamasında Yargıtay incelemesine gidecektir. Yani benim yaş itibari ile çalışmamın yasa ile sonlandırıldı 65 yaş araç üzerine davanın ilk İlamı kaldırılmasına rağmen vekalet ücretine karar verilip davalı vekillerince takip başlatılıp icra ve haciz uygulamasından dolayı (Kaldıki davalı vekili vekalet ücretini almış ve vekillikten çekilmiştir oysa karar henüz kesinleşmemiştir) Ayıplı aracın satılmak suretiyle elden çıkartılamaması, mağduriyet ve zararın katlanarak devam ettiğinin açık delili olup güçlülerin hukukunun korunması nedeniyle gariplerim ve arkasızların mağdur edilip ezilmelerine seyirci kalınmasının göstergesi olarak ortada durmaktadır. Sayın mahkeme ve bilirkişilerin tutum ve davranışları benim adalete olan güvenimi tamamen yok olmasını temin etmiştir. Oysa adaletin yerini bulması için 3 Ağustos 2017 tarihli 30143 Sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren bilirkişi Yönetmeliğinin:

Temel ilkeler

madde 5-(1) Bilirkişi, görevini dürüstlük kuralları çerçevesinde bağımsız, tarafsız ve objektif olarak yerine getirir.

(2) Bilirkişi raporunda çözümü uzmanlığı özel veya teknik bilgi gerektiren hususlar dışında açıklama yapamaz; hukuki nitelendirme ve değerlendirmelerde bulunamaz.

Bağımsızlık
Madde 8- (1) Bilirkişi görevlendirmeyi yapan mercie, davanın taraflarına ve kendi işverenine Karşı bağımsız olup, görevini yalnızca uzmanlık alanındaki bilimsel verilere göre yerine getirir.
(2) Bilirkişi, bağımsızlığına zarar verebilecek veya böyle bir izlenim uyandırabilecek her türlü davranış ve ilişkiden uzak durur.

Dürüstlük ve tarafsızlık
Madde9- (1) Bilirkişi görevini dil, ırk, renk, cinsiyet, Siyasi düşünce, felsefi inanç, din, meshep ve benzeri sebeplerle ayrım yapmaksızın dürüstlük ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda yerine getirir.

(2) bilirkişi kendisine tevdi olunan görevin her türlü kişisel veya özel menfaatin üzerinde olduğu bilinciyle hareket eder; görevini layıkıyla yerine getirir. Denilmektedir.

Bilirkişi olarak görev yapan davaya rapor sunan bütün bilirkişilerin kanun ve yönetmeliklerin kendilerine yüklediği sorumlulukları maalesef hiçe sayarak davalı lehine tutum ve tavır almıştır. Bağımsızlık ve Tarafsızlığını yitirmişlerdir. 24.11.2016 tarihli 200 98 98 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6754 sayılı bilirkişilik kanunu ve bu kanuna istinaden çıkartılan yukarıda beyan edilen maddeleri kapsayan bilirkişi Yönetmeliği maddeleri gereği açıklamaya çalıştığım sebep ve Deliller dikkate alınarak dosyada bilirkişi olarak görev yapıp raporsuna ve son olarak verilen yasal süre ve muhtıraya rağmen görevini yapmayan bir kişi hakkında gerekli yaptırımlar için haklarında gereği hususuna emir ve müsaadelerinize saygılarımla arz ve talep ederim" ifadelerinde bulundu.

Gölcüklü Vahdettin Yeşil konu ile alakalı elindeki bilgi ve belgeleri Cumhurbaşkanlığı, Adalet bakanlığı, İçişleri bakanlığı, Hakim ve Savcılar kurulu başkanlığı, Kocaeli adalet komisyon başkanlığı, Sakarya bilirkişi bölge başkanlığı ve Ömer Koç'a gönderdi. 

25 Eyl 2021 - 13:37 - Gündem


göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Gölcük Gündem Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Gölcük Gündem hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından servis edilen tüm haberler Gölcük Gündem editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Gölcük Gündem değil haberi geçen ajanstır.
Anket Gölcük eski sanayi çarşısı alanında hangi proje uygulansın istersiniz....